İçeriğe Atla Menüye Atla
RSS

Yayınlar

Amerika Birleşik Devletleri’nin EB-5 Yatırımcı Göçmen Vize Programı ve Avantajları 16 Ekim 2017
Amerika Birleşik Devletleri’nde (“ABD”) 1990 yılından itibaren yabancı yatırımcıları çekmek amacıyla EB-5 Programı yürütülmekte olup, bu program kapsamında alınması gereken vizeye ise EB-5 Employement Based Visa (“EB-5 Yatırımcı Göçmen Vizesi”) adı verilmektedir.
[Devamı]
Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında İşçi Buluşlarına İlişkin Yeni Düzenlemeler 09 Ekim 2017
22.12.2016 tarihinde onaylanan ve 10.01.2017 tarihli 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) ile patent, marka, coğrafi işaret ve tasarımlara ilişkin düzenlemeler, daha önceki farklı Kanun Hükmünde Kararnameler yerine tek bir metinde toplanmıştır. Bu bağlamda SMK patent, marka, coğrafi işaret ve tasarımlara dair hükümleri revize etmiştir.
[Devamı]
İş Bitirme Belgelerinin Başka Bir Şirket Tarafından Kullanımı 25 Eylül 2017
İş bitirme belgeleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (“4734 sayılı Kanun”) uyarınca bir ihaleye katılmak için sunulması gereken zorunlu dokümanlardandır. İhalelerde, kural olarak, iş bitirme belgelerinin, söz konusu iş bitirme belgelerinin sahibi olan şirket haricindeki başvurucular tarafından kullanılması mümkün değildir. Ancak, belirli koşullar altında böyle bir kullanım mümkün olabilmektedir. İşbu makale, iş bitirme belgesinin başka bir şirketçe kullanılabilmesi için varlığı gereken koşullara ilişkindir.
[Devamı]
Ön Ödemeli Satılan Konutların Geç Teslimi 18 Eylül 2017
Ön ödemeli konut satışları, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri başlığı altında Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da ve bu kanuna dayanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bununla beraber, günümüzde yaygın bir satış yolu olmasına rağmen ne Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da ne de Yönetmelik’te ön ödemeli konut satışında satıcının geç teslimine ilişkin bir hüküm bulunmaktadır. Bu nedenle, ön ödemeli konut satışlarında yaşanan en önemli sıkıntılardan biri olan konutun geç teslimine ilişkin olarak, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da hüküm bulunmaması halinde genel hükümlerin uygulanacağına ilişkin hüküm uyarınca genel hükümlerin incelenmesi gerekmektedir....
[Devamı]
Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 08 Ağustos 2017
I. Kişisel Verilerin Aktarılması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 8. maddesi uyarınca; ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerin aktarılması mümkün değildir. Ancak Kanun koyucu aynı hükmün 2. fıkrasında, söz konusu duruma bazı istisnalar getirmiştir.
[Devamı]
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi 07 Ağustos 2017
I. Kişisel Veri Kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlanmış olup, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak ifade edilmiştir. Buna göre, bir gerçek kişinin adı, soyadı, kimlik bilgileri, özgeçmişi, fotoğrafı, adresi, telefon numarası, kapalı devre kamera görüntüleri, ses kayıtları gibi her türlü kişisel bilgi, kişisel veriye örnek oluşturabilir.
[Devamı]
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasında Veri Sahibinin Açık Rızasının Alınması 04 Ağustos 2017
I. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında; kişisel verilerin işlenmesi “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.
[Devamı]
İşçinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Halleri Sebebiyle İşverenin İş Akdini Haklı Nedenle Derhal Feshi 17 Temmuz 2017
Bilindiği üzere, haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek tarafa belirli veya belirsiz süreli iş akdini derhal feshetme yetkisi veren bir bozucu yenilik doğuran haktır. Sürekli borç ilişkisi yaratan iş akdinde ortaya çıkan bir durum nedeniyle taraflardan biri için bu ilişkiye devam çekilmez hale gelmişse bu durumda ilgili tarafın iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceği kabul edilmiştir. Bu anlamda, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceği haller 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 24. Maddesinde, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceği haller ise İş Kanunu’nun 25. Maddesinde düzenlenmiştir.
[Devamı]
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kabul Edilen Düzenlemeler 13 Temmuz 2017
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 24.03.2016 tarihinde kabul edilmiş, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamında, kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken esaslar belirlenmiş; ek olarak, Kanun hükümlerine aykırılık halinde veri sorumluları hakkında çeşitli idari ve cezai yaptırımlar öngörülmüştür.
[Devamı]
Hakem Kararlarının Milliyeti 04 Temmuz 2017
Yabancılık unsuru taşıyan hakem kararlarının Türkiye’de sonuç doğurabilmesi için, hakem kararının icra edilebilirlik vasfının bulunup bulunmamasına göre söz konusu hakem kararının tanınması veya tenfiz edilmesi için ayrı birer dava açılması gerekmektedir. Bununla beraber, yabancılık unsuru taşımayan hakem kararlarının Türkiye’de sonuç doğurması için Türk mahkemelerinden herhangi bir icra edilebilirlik belgesi alınması gerekmemektedir. Diğer bir ifade ile yerli hakem kararları Türkiye’de verildikleri anda icra edilebilir hale gelmektedir. Bu ayırım nedeniyle, hangi hakem kararlarının yabancılık unsuru taşıyıp taşımadığının tespiti önem taşımaktadır.
[Devamı]
Sayfalar: 1234567