İçeriğe Atla Menüye Atla
RSS

Yayınlar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kabul Edilen Düzenlemeler 13 Temmuz 2017
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 24.03.2016 tarihinde kabul edilmiş, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamında, kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken esaslar belirlenmiş; ek olarak, Kanun hükümlerine aykırılık halinde veri sorumluları hakkında çeşitli idari ve cezai yaptırımlar öngörülmüştür.
[Devamı]
Hakem Kararlarının Milliyeti 04 Temmuz 2017
Yabancılık unsuru taşıyan hakem kararlarının Türkiye’de sonuç doğurabilmesi için, hakem kararının icra edilebilirlik vasfının bulunup bulunmamasına göre söz konusu hakem kararının tanınması veya tenfiz edilmesi için ayrı birer dava açılması gerekmektedir. Bununla beraber, yabancılık unsuru taşımayan hakem kararlarının Türkiye’de sonuç doğurması için Türk mahkemelerinden herhangi bir icra edilebilirlik belgesi alınması gerekmemektedir. Diğer bir ifade ile yerli hakem kararları Türkiye’de verildikleri anda icra edilebilir hale gelmektedir. Bu ayırım nedeniyle, hangi hakem kararlarının yabancılık unsuru taşıyıp taşımadığının tespiti önem taşımaktadır.
[Devamı]
Startup İlişkisi Kurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 30 Haziran 2017
Teknolojik gelişmeler doğrultusunda, yazılım geliştiriciliği Dünya çapında en hızlı büyüyen iş alanlarından biri hale gelmiştir. Ancak bu alanda başarılı olabilmek, yazılım geliştiriciler ile bu alana yatırım yapmak isteyenler arasında bir işbirliğini gerekli kılmaktadır. Zira yazılım geliştiriciler kendilerini finansal açıdan destekleyecek yatırımcılara ve yatırımcılar da parlak fikirleri olan yazılım geliştiricilere ihtiyaç duymaktadırlar ve bu işbirliği tarafların startup ilişkisi kurmasına yol açmaktadır. Ancak, startup ilişkisinin baştan detaylı bir şekilde düzenlenmemesi halinde tarafların ileride haklarının ihlaline sebep olacak ciddi problemlerle karşılaşma riskleri bulunduğundan, bu ilişkide düzenlenmesi gereken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir....
[Devamı]
Merkezi Yurtdışında Bulunan Şubenin İflası İstenebilir Mi? 20 Haziran 2017
I. Merkezi Yurtdışında Bulunan Şube Tüzel Kişiliği Haiz Midir? Türk Hukukunda, şube olmanın unsurları merkeze bağlı olma, dış ilişkilerde bağımsız olma ve yer ve yönetim ayrılığıdır. Bununla birlikte, merkezi yurtdışında bulunan firmaların Türkiye’de şube açmalarına olanak tanınmıştır.
[Devamı]
Anonim Şirketin Organsız Kalması ya da Ana Sözleşmede Belirtilen Nisabın Altına Düşmesi Durumunda Nasıl Bir Yol İzlenmelidir? 15 Haziran 2017
a. Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası Yönetim kurulu üyesinin istifası, üyenin azledilmesi veya görev süresinin son bulması gibi yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren sebeplerden bir tanesidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (“TTK”) yönetim kurulu üyesinin istifası açıkça düzenlenmemiştir. Ancak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (“TBK”) vekalet sözleşmesinin ilgili hükümlerinden vekilin vekalet sözleşmesini dilediği zaman tek taraflı olarak sona erdirebilmesine ilişkin düzenlemeden yola çıkılarak yönetim kurulu üyesinin istifasının mümkün olduğu kabul edilmektedir.
[Devamı]
Olağanüstü Hal (OHAL) İlan Edilmesi Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilebilir Mi? 13 Haziran 2017
I. Olağanüstü Hal (OHAL) Nedir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın (‘Anayasa’) 119. ve 120. maddelerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu’nun hangi durumlarda olağanüstü hal ilan edebileceği düzenlenmiştir.
[Devamı]
Anonim Şirketin Organsız Kalması Halinde Genel Kurul Nasıl Toplanır? 08 Haziran 2017
I. Giriş Genel kurul, anonim şirketlerde yasal olarak bulunması zorunlu olan organlardan birisidir. Anonim şirketlerde genel kurul, pay sahiplerinin katılımıyla oluşan ve yönetim kurulu ile denetçilerin seçimi, azli, ibrası, şirket hesapların tasdiki, kârın dağıtımı, esas sözleşmenin değiştirilmesi, sermayenin artırılması gibi Kanunla sadece kendisine tanınmış olan konularda karar alan organdır. Anonim şirket genel kurulu, kural olarak, olağan (adi) ve olağanüstü (fevkalade) olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantısının her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantısı ise, lüzum görülmesi durumunda her zaman için yapılabilir(TTK, m.409). Ayrıca, koşulların mevcut olması durumunda, azlığın d...
[Devamı]
Savunma Sanayii Alanında Offset Yükümlülükleri 24 Mayıs 2017
1. Offset Yükümlülüğü Nedir? Savunma alanında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin tedariki çerçevesinde; ülke sanayi ve hizmet sektörlerinin üretim, olanak ve yeteneklerinin ve/veya uluslararası alandaki pazar paylarının/rekabet gücünün artırılması ve ödemeler dengesinde oluşacak olumsuz etkinin azaltılması için gerçekleştirilecek işlemler offset olarak adlandırılır[1].
[Devamı]
Çin’den İthal Edilen Güneş Modüllerine İlişkin Antidamping Uygulaması 22 Mayıs 2017
“2017/6 Numaralı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” (“Tebliğ”) 30025 sayılı ve 1 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ’e göre, Çin’den ithal edilen güneş panellerine aşağıda belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanacaktır.
[Devamı]
Yeni TİTRK Hükümleri Çerçevesinde Kabul Edilen Önemli Değişiklikler 02 Mayıs 2017
Ticari işletme rehinini düzenleyen 1447 sayılı Ticari İşletme Rehini Kanunu (“TİRK”) 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılarak, 20.10.2016 tarihinde kabul edilen ve 28.10.2016 tarihinde 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İşlemlerde Taşınır Rehini Kanunu’nun (“TİTRK”) 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda ticari işletme rehini kurumunda önemli değişiklikler kabul edilmiştir.
[Devamı]
Sayfalar: 123456789