İçeriğe Atla Menüye Atla
RSS

Yayınlar

İstanbul Tahkim Merkezi ve Tahkim Kuralları 12 Nisan 2017
İstanbul Tahkim Merkezi (“ISTAC”), gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi için tahkim ve arabuluculuk hizmeti sunmak üzere 20.11.2014 tarihli ve 6570 sayılı Kanun ile kurulan, bağımsız, tarafsız ve özerk bir kurumdur. ISTAC, herhangi bir üyelik şartı aramaksızın uyuşmazlık çözümü konusunda tüm taraflara hizmet vermektedir.
[Devamı]
Yabancı Yatırımcının Türk Vatandaşlığını Kazanma Şartları Nelerdir? 17 Mart 2017
11.02.2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesi 12.01.2017 tarihli 2016/9601 sayılı Karar ile değişmiştir. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu Karar’a göre; Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. Maddesinin 2. Fıkrasına eklenen koşulların gerçekleşmesi halinde yabancı yatırımcılara Türk Vatandaşlığını alma hakkı tanınmıştır. Yapılan değişiklikle beraber yabancı yatırımcının Türk vatandaşlığını daha kolay şekilde kazanmasına imkân tanınmıştır.
[Devamı]
Ara Karar Niteliğindeki Yabancı Hakem Kararları Türkiye’de Tenfiz Edilebilir mi? 10 Kasım 2016
Milletlerin egemenliğine ve yargı yetkisine başka bir ülkenin müdahalede bulunamamasının sonucu olarak; bir mahkeme tarafından verilmiş olan karar sadece o ülke sınırları içerisinde hüküm ve sonuç doğurmaktadır. Ancak; başka bir devletin yargı organı tarafından verilmiş olan bir mahkeme kararı, mevzuatlarında yer alan belli koşulların gerçekleşmesi durumunda, kendi ülkelerinde uygulanabilir nitelikte olacaktır.
[Devamı]
ABD’de Yatırım Yapmanın Avantajları 14 Ekim 2016
Başta enerji, uzay teknolojileri, sanayi, nükleer tıp, tıbbi teknoloji, inşaat, güvenlik, savunma sanayi, lojistik, otomotiv, tekstil, turizm, finans hizmetleri ve tarım olmak üzere hemen hemen her sektörde çeşitli teşvikler uygulamaktadır. Şu an, yenilenebilir enerji yatırımları konusunda dünyada ikinci sırada olan Amerika Birleşik Devletleri’nin amacı 2030 yılına kadar şimdiki temiz enerji kullanımını en az iki katına çıkarmaktır. Bu sebeple de yabancı yatırımcılara da kolaylıklar sunmaktadır.
[Devamı]
Birinci Temettünün Dağıtılmaması Durumunda Genel Kurul Kararının Butlanı Söz Konusu Olur Mu? 12 Ekim 2016
I. Kar Payı Nedir? Hangi Koşullarda Dağıtılır? Kar payı, anonim ortaklıklarda pay sahibinin mal varlıksal haklarındandır. Kar payının dağıtılması kararı şirket genel kurulunca verilir. Ancak genel kurulun bu kararı verebilmesi için öncelikle birtakım şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Nitekim net dönem karının tamamı kar payı olarak dağıtılamaz[1]. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca, yıllık bilançoya göre kar sağlamış bir şirketin genel kurul kararınca kar payı dağıtımına karar verebilmesi için öncelikle aşağıda açıklanacak olan şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
[Devamı]
Kambiyo Hukukunda Kefalet 05 Ekim 2016
I.GİRİŞ Kambiyo hukukunda kefalet, yani aval, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 700-702. maddelerinde düzenlenmiştir. Senette imzası bulunanlara karşı mali açıdan bir güvensizlik söz konusu olduğunda, senedi devralacak kişiler ek bir teminat isterler, teminatlar ayni veya şahsi olabilir. İşte aval, kambiyo hukukuna ilişkin şahsi bir teminat niteliğindedir. Avalin poliçe ve bonoda kullanılması mümkün olmakla birlikte, poliçeye nazaran bonoda daha çok kullanılmaktadır, Aval verene ‘avalist’; lehine aval verilene de ‘avalat’ denilmektedir.
[Devamı]
Limited Şirketin Borçlarından Dolayı Ortakların ve Müdürün Sorumluluğu Nedir? 03 Ekim 2016
I. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“Kanun”) 573. maddesinin 2. fıkrasına göre; “ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.” Dolayısıyla, ortakların sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlıdır; ancak bu borç yalnızca limited ortaklığa karşıdır.
[Devamı]
Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar Nasıl Devredilir? 26 Eylül 2016
I. Hisse Devri Anonim şirketlerde, hisse devrine ilişkin olarak dikkat edilmesi gereken çeşitli hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar, devre konu olan hisseye ilişkin pay senedi bastırılıp bastırılmamış olması ve söz konusu hisseye ilişkin bedelin tamamının ödenip ödenmemiş olması noktalarında karşımıza çıkmaktadır.
[Devamı]
Alacağın İradi Temliki (Devri) Nedir? 23 Eylül 2016
1) Alacağın Temliki (Devri) Nedir Alacağın temliki, Türk Borçlar Kanunu(“Kanun”) madde 183 ve 194 arasında düzenlenmiş, ancak Kanunda tanımı yapılmamıştır. Uygulamada hem devir hem de temlik kelimesi aynı anlamda kullanılır. Alacağın temliki, mevcut bir alacağın alacaklısının değişmesi işlemidir. Kanunun 183’üncü maddesindeki unsurlara göre, alacaklının bir borç ilişkisinden doğan alacağını borçlunun rızasına gerek olmadan bir sözleşmeye dayanarak üçüncü bir kişiye devretmesine alacağın temliki adı verilir.
[Devamı]
İşçi ile İşveren Arasındaki Rekabet Yasağı 19 Eylül 2016
Türk hukukunda rekabet yasağı iş akdinin kurulmasıyla doğar ancak iş akdi sona erdikten sonra da devam eder. Her ne kadar rekabet yasağı iş akdinin kurulmasıyla doğsa da iş akdi sona ermeden hüküm ve sonuçlarını doğurmaz. İşte iş akdinin sona ermesinden sonra hüküm ifade edecek olan rekabet yasağı, işçi ve işvereni arasındaki iş akdine konulacak ek bir düzenleme ile ya da taraflarca yapılacak ek bir sözleşme (rekabet yasağı sözleşmesi) ile kararlaştırılabilir. İş sözleşmesindeki rekabet yasağına ilişkin düzenlemenin veya rekabet yasağı sözleşmesinin geçerli olması Türk Borçlar Kanunu ile belli koşullara bağlanmıştır. Ayrıca TBK ile Yargıtay İçtihatlarıyla rekabet yasağının kapsamı sınırlandırılmıştır.
[Devamı]
Sayfalar: 123456789