İçeriğe Atla Menüye Atla
RSS

Yayınlar

Sözleşmelerin İfa İmkânsızlığı 28 Mart 2016
Her sözleşmenin temel amacı kuşkusuz tarafların karşılıklı yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Hukukun genel ilkelerinden olan “pacta sunt servanda” ilkesi anlamında, tarafların aralarındaki sözleşme kapsamında sahip oldukları yükümlülüklerin ifası, sözleşmenin imzalanmasını müteakip değişen koşullardan etkilenmemelidir. Bu nedenle taraflar aralarındaki sözleşmenin hükümlerine aynen uymakla yükümlüdür.
[Devamı]
Terör Mücbir Sebep Hali Olarak Kabul Edilir Mi? 28 Mart 2016
Hukukun genel ilkelerinden olan “pacta sunt servanda” ilkesi anlamında, her sözleşmenin temel amacı kuşkusuz tarafların karşılıklı yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Bununla birlikte taraflar pacta sunt servanda ilkesine rağmen, mücbir sebep gibi bazı hallerin varlığı halinde kendi kontrolleri dışında gelişen bazı durumlar veya şartlar nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirememektedirler.
[Devamı]
Türk Borçlar Hukuku'nda Genel İşlem Şartları 16 Kasım 2015
1) Genel Olarak: Genel İşlem Şartı Nedir? Sözleşme yapma özgürlüğü kapsamında taraflardan birinin hazırladığı ve herhangi bir değişiklik yapılmasına veya sözleşme üzerinde tartışmaya müsaade edilmeksizin karşı tarafın imzasına sunduğu sözleşmeler, tarafların iradelerinin uyuştuğu ve karşı tarafın istemediği takdirde bu sözleşmeyi imzalama zorunluluğunun bulunmadığı gerekçesiyle kural olarak geçerlidir. Ancak kitlelere sunulan bir mal veya hizmet söz konusu olduğunda sözleşmeyi hazırlayanın ve mal ve hizmet sağlayan tarafın devamlı olarak kendi lehine ve karşı taraf aleyhine kanunda genel işlem şartları olarak geçen sayfalarca uzunlukta maktu, tip sözleşmeler düzenlemesiyle kötüye kullanımların meydana gelebileceği açıktır. Zira mal veya hizmet almayı isteyen ve genelde daha zayıf durumda ...
[Devamı]
Aile Şirketi, Aile Şirketi Sözleşmesi/Aile Anayasası 11 Kasım 2015
Aile Şirketi Nedir? Ülkemiz için bu konu neden önem arz etmektedir? Aile şirketi genel itibariyle; ailenin geçimini sağlamak, ailenin gelirlerini arttırmak veya mevcut gelirlerin korunmasını sağlamak ve/veya mirasın dağılmasını önlemek amacıyla kurulan, ailenin geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilen, yönetim kademelerinin önemli bir bölümü aile üyelerince doldurulan, kararların alınmasında büyük ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu ve aileden en az iki jenerasyonun kurumda istihdam edildiği şirket olarak tanımlanabilir.
[Devamı]
Toplu İşçi Çıkarma 10 Kasım 2015
I. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA NEDİR? 4857 sayılı İş Kanununun (“İş Kanunu”) 29. maddesinde toplu işçi çıkarma ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. Buna göre; “İşyerinde çalışan işçi sayısı: a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,
[Devamı]
Anonim ve Limited Şirketlerde Ortakların Kişisel Borçlarından Dolayı Şirketteki Hisselerinin Haczedilmesi 06 Kasım 2015
Sermaye şirketlerinde ortakların kişisel borçlarından dolayı şirketteki hisselerinin haczi mümkün müdür? Sermaye şirketlerinde ortakların sahip olduğu şirket hisseleri, mali bir değer ifade etmeleri sebebiyle haczi kabil mal ve haklar arasında kabul edilmektedir. Bu bağlamda, ortakların kişisel alacaklıları da, borçlu ortak aleyhine genel haciz yolu ile veya rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi başlatabilirler.
[Devamı]
Yabancı Uyruklu Miras Bırakanın Türkiye'deki Taşınmazlarının İktisap Edilmesi ve Mirasçılık Belgesi Alınması 30 Ekim 2015
Makalemizin konusu özetle, T.C. vatandaşı olmayıp da vefatının ardından Türkiye’de bulunan taşınmaz mallarının ne şekilde iktisap edileceği, ilgili kişi tarafından bırakılan vasiyetnamenin tanınmasının mümkün olup olmadığı, mirasçılık belgesinin alınmasının gerekip gerekmediğinin kanunlar ve Yargıtay kararları ışığında değerlendirilmesine ilişkindir.
[Devamı]
Faktoring Sözleşmeleri 06 Ekim 2015
Faktoring, genel itibariyle, her türlü mal ve hizmet satışı sonrasında oluşan vadeli ticari alacakların faktoring şirketi ya da daha kısa tanımıyla faktör denilen finans kurumuna devredilerek, bu kurumdan tahsilat, borçlu ve müşteri hesaplarının tutulması, finansman veya faktoring garantisi fonksiyonlarından herhangi birinden ya da tamamından yararlanmaktır.
[Devamı]
Gayrimenkul Yatırım Fonu Ve Yabancıların Gayrimenkul Yatırım Fonu Kapsamındaki Avantajları 05 Ekim 2015
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkardığı 03.01.2014 tarihli 28871 sayılı “GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ” kapsamında gayrimenkul yatırım fonlarının ne anlama geldiği, sistemin ne şekilde işlediği, kimler tarafından kullanılabildiği, fonun kimler tarafından kurulabildiği, yerli ve yabancı yatırımcılara ne gibi avantajlar sağladığı hususlarına ilişkin genel bir değerlendirmedir.
[Devamı]
Yabancı Para İle Borçlanmalarda TBK M. 138 Uyarınca Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması 17 Eylül 2015
Hukukun temel ilkelerinden olan Ahde Vefa ilkesi uyarınca, bir sözleşmenin tarafları edimlerini sözleşmeye uygun şekilde ifa ile yükümlüdür. Fakat kimi zaman, sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan ve taraflarca öngörülemeyen, öngörülmesi de beklenmeyen haller nedeniyle değişen koşullar, tarafların edimleri ve menfaatleri arasında sözleşmenin kurulduğu anda mevcut olan dengeleri bütünüyle değiştirebilmektedir.
[Devamı]
Sayfalar: 1234567