İçeriğe Atla Menüye Atla
RSS

Yayınlar

Türkiye’de Dava Açan Yabancılar Teminat Göstermekle Yükümlü Müdür? 09 Eylül 2016
I. Teminat Nedir? Teminat, açılacak dava sonunda davalının ortaya çıkabilecek zararlarını karşılamak amacıyla davacının göstermekle yükümlü olduğu bir güvencedir. Teminat, Türk Hukukunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) olmak üzere iki farklı yerde düzenlenmiştir.
[Devamı]
Alt İşveren Asıl İşveren İlişkisinde Muvazaanın Denetlenmesi, Yaptırımı ve Sonuçları Nelerdir? 07 Eylül 2016
I. MUVAZAANIN İDARE TARAFINDAN DENETLENEMESİ Kanunu’nun 3. Maddesinin değişik 2. Fıkrası uyarınca alt işveren, kendi işyerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle birlikte, bölge müdürlüğüne bildirim yapmakla yükümlüdür. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu işyerine ait belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir. Muvazaanın incelenmesinde göz önünde bulundurulacak olan hususlar Yönetmelik’in 12. Maddesinde şu şekilde hüküm altına alınmıştır:
[Devamı]
Hangi Durumlarda Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkisinde Muvazaanın Varlığı Kabul Edilir? 05 Eylül 2016
I. GENEL OLARAK Alt işverenlik ilişkisinde muvazaalı işlemler nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklardaki artış sebebiyle, Yargıtay’ın tesis ettiği hükümler de dikkate alınmak suretiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nda (“Kanun”) bu konuya ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.
[Devamı]
Asıl İşveren ve Alt İşveren Birlikte Sorumluluğu 01 Eylül 2016
İş Kanun’un("Kanun") 2. Maddesinin 7. Fıkrasına göre “Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanun’dan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu olur.” Yasa koyucu, alt işverenlik ilişkisini işçi yararını gözeterek ele almış olup, işçinin ücret veya diğer haklarını asıl işverene göre mali açıdan daha küçük ölçekli olan alt işverenden alamaması durumuna karşı asıl işvereni sorumlu tutarak işçileri korumayı amaçlamıştır.
[Devamı]
Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Nedir? 29 Ağustos 2016
İş Kanunu’nun(“Kanun”) 2. Maddesinin 6. Fıkrasında asıl işveren - alt işveren ilişkisi tanımlanarak, bu ilişkinin kurulabilmesi için gereken koşullar düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükmüne göre, “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanun’dan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ...
[Devamı]
İran'da Nasıl Yatırım Yapılır Şube Açılır? 25 Ağustos 2016
İran İslam Cumhuriyeti’nde İslam devrimi sonrasında ülkedeki tüm bankalar ve şirketler devletleştirilmiş ve yabancı sermaye yasaklanmıştır. Buna bağlı olarak İran’da yabancı yatırımın önü kapanmıştır. Ancak Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ile yabancı sermayenin İran’a girişinin önü açılmış ve yabancı şirketlerin İran’da yatırım yapması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hukuk sisteminde çeşitli düzenlemelere gidilmiştir.
[Devamı]
Elektronik Tebligat Nasıl Gönderilir? 24 Ağustos 2016
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7. Maddesinin a bendine göre, tebligata elverişli bir elektronik posta adresi vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilecektir. Elektronik tebligatın kullanımı, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler bakımından zorunludur.
[Devamı]
Elektronik Tebligat Adresi Nasıl Edinilir? 23 Ağustos 2016
Tanımlar Elektronik Tebligat Adresi: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulacak tebliğe elverişli elektronik ortamı ifade eder. Elektronik Tebligat Sistemi: Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlandığı sistemi ifade eder. Genel Olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın Elektronik Tebligat Sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesi anlamına gelen elektronik tebligat uygulaması, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlamıştır.
[Devamı]
Olağanüstü Hal Durumunda İşçi İşten Çıkarılabilecek Mi? 22 Ağustos 2016
TBMM’nin 20.07.2016 tarihinde aldığı, 1116 sayılı karar ile 21.07.2016 tarihinden itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal(“OHAL”) ilan edilmiştir. 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ile Anayasa'nın 120. maddesine göre alınan olağanüstü hal kararının uygulaması düzenlenmiştir. 2935 sayılı Kanun’un 11.maddesinde;
[Devamı]
Kolaylaştırılmış Birleşme 08 Ağustos 2016
Birleşme, iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiriyle birleşerek yeni bir ticaret şirketi kurmalarından veya bir yahut daha fazla ticaret şirketinin mevcut diğer bir ticaret şirketine katılması olarak tanımlanabilir. Türk Ticaret Kanunu’nda birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşeceği olarak tanımlanmış, birleşmeye ilişkin hükümler madde 136 ve devamında düzenlenmiştir.
[Devamı]
Sayfalar: 123456789