İçeriğe Atla Menüye Atla
RSS

Yayınlar

Gayrimenkul Yatırım Fonu Ve Yabancıların Gayrimenkul Yatırım Fonu Kapsamındaki Avantajları 05 Ekim 2015
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkardığı 03.01.2014 tarihli 28871 sayılı “GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ” kapsamında gayrimenkul yatırım fonlarının ne anlama geldiği, sistemin ne şekilde işlediği, kimler tarafından kullanılabildiği, fonun kimler tarafından kurulabildiği, yerli ve yabancı yatırımcılara ne gibi avantajlar sağladığı hususlarına ilişkin genel bir değerlendirmedir.
[Devamı]
Yabancı Para İle Borçlanmalarda TBK M. 138 Uyarınca Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması 17 Eylül 2015
Hukukun temel ilkelerinden olan Ahde Vefa ilkesi uyarınca, bir sözleşmenin tarafları edimlerini sözleşmeye uygun şekilde ifa ile yükümlüdür. Fakat kimi zaman, sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan ve taraflarca öngörülemeyen, öngörülmesi de beklenmeyen haller nedeniyle değişen koşullar, tarafların edimleri ve menfaatleri arasında sözleşmenin kurulduğu anda mevcut olan dengeleri bütünüyle değiştirebilmektedir.
[Devamı]
Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizinde Kamu Düzenine Aykırılık Unsurunun Sınırları 27 Ağustos 2015
Konu: Yabancı Hakem kararlarının tenfizinde kamu düzenine aykırılık hususu Yerel Mahkemelerce ne şekilde incelenmektedir ve bu kapsamda değerlendirilen kamu düzenine aykırılığın sınırları nelerdir? Yargıtay kararları ve Doktrindeki görüşler çerçevesinde yabancı hakem kararlarının tenfizinde kamu düzenine aykırılık kavramını genel itibariyle 4 bölüme ayırabiliriz;
[Devamı]
Anonim Şirketlerde Temettü (Kâr Payı) Avansı Dağıtımı 18 Ağustos 2015
Anonim şirketlerde kâr payı avansına ilişkin hususlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“Kanun”) ve 9 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile düzenlenmektedir. Bu makalemizde, anonim şirketlerde kâr payı avansı dağıtımında dikkat edilmesi gereken hususlar, Tebliğ'e uygun şekilde kısaca izah edilmeye çalışılmıştır.
[Devamı]
Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmesi 18 Ağustos 2015
Yabancı Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmelerinin Hukuki Dayanağı Nedir? 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi, 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişmiştir. Buna göre, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır. Bu doğrultuda Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ülkelerin vatandaşları ülkemizden belirli şartlar dâhilinde taşınmaz mal edinebilmektedir. Değişiklikle beraber Kanun, 183 ülke vatandaşına Türkiye’de “mütekabiliyet koşulu aranmaksızın” taşınmaz edinme hakkı tanımıştır. Bu yasal değişikliğin en önemli nedeni; taşınmaz yatırımına ilginin yüksek olmasından dolayı Türkiye’yi yabancı ülke yatırımcılarının edinimlerine açmaktır. Ülkemizde hangi ülke vatandaşlarının taşınmaz ve sınırlı ayni hak edi...
[Devamı]
Türk İş Hukukunda İşyeri Uygulamaları 28 Temmuz 2015
İşyeri uygulaması, sürekli ve aynı koşullar altında tek taraflı olarak işveren tarafından sağlanan, herhangi bir sözleşmesel veya yasal yükümlülükten kaynaklanmayan işçi lehine bir menfaatin açık veya örtülü kabul ile sözleşme hükmü haline gelen yazılı olmayan anlaşma olarak tanımlanabilir. İşçiye verilen ikramiyeler, primler, yemek, benzin ve yol destekleri gibi mali destekler ve ödemeler hâlihazırda iş sözleşmesi veya işyeri iç yönetmeliğinde belirtilmedikçe işyeri uygulaması olarak değerlendirilebilir.
[Devamı]
Yüklenicilerin Eski Ve Yeni Türk Borçlar Kanunlarından Ve 4734 Ve 4735 Sayılı Kanunlardan Doğan Sorumluluğu 27 Temmuz 2015
Türk Borçlar Kanununda yapılan son değişikliklerden ötürü, inşaat sözleşmesinin tarafları olan işveren ile altyüklenici arasında, söz konusu sözleşme kapsamında yaptığı işler hususunda altyüklenicinin sorumluluklarının hangi kanundaki sürelere tabi olduğu hususunda bir belirsizlik bulunmaktadır. Bu nedenle, bu makalemizde, Yeni Borçlar Kanunu ile 1 Temmuz 2012 tarihinde mülga olan Eski Borçlar Kanunundaki sorumluluk düzenlemelerine göre, akılda oluşabilecek sorulara cevap vermeyi amaçlamaktayız.
[Devamı]
İslami Finans: Kavram ve Temel İslami Finansman Araçları 22 Temmuz 2015
1. İslami Finans Nedir? İslami finans ya da İslami finansın temeli olan İslami bankacılık, kavram olarak İslami öğretilerin (Şeriat) prensipleri ile uyumlu şekilde yürütülen bankacılık faaliyetleri veya bankacılık sistemi olarak tanımlanmaktadır. Şeriat kurallarına uygun şekilde yürütülmesi haricinde, İslami bankacılık özünde tıpkı geleneksel bankacılık anlayışında olduğu gibi borç vererek para kazanma amacı güdülmektedir.
[Devamı]
Türk İş Hukukunda Cezai Şart ve Eğitim Masraflarının İadesi 22 Temmuz 2015
Bazı iş ilişkilerinde, işveren bir çalışanın eğitimi için ciddi miktarlarda harcamaya katlanmakta ve bu harcamanın karşılığında çalışanın makul bir süre çalışmasını beklemektedir. Bu amacı temin etmek adına, uygulamada, işverenlerin söz konusu çalışanın iş sözleşmesine “Eğitim Taahhütnamesi” başlıklı bir hüküm ekledikleri yahut çalışan ile aynı kapsamda ayrı bir sözleşme ya da taahhütname imzalamak suretiyle çalışanın eğitimin tamamlanmasından sonra ancak sözleşme kapsamında belirlenen çalışma süresinden önce işten ayrılması veya işverenin çalışana isnat edebileceği haklı sebebe dayanan bir şekilde sözleşmeyi sona erdirmesine neden olması halinde, işverenin eğitim masrafları ile birlikte eğitim süresince ödenen maaşların iadesini ve ilaveten makul miktarda tazminatı cezai şart olarak talep...
[Devamı]
6098 Sayılı Borçlar Kanunu ile Getirilen Değişiklikler Kapsamında Kefalet Kavramı 20 Temmuz 2015
6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA KEFALETİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR? Bilindiği üzere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra düzenlenecek kefalet sözleşmelerinde bir takım geçerlilik şartları öngörülmüştür. Söz konusu düzenleme ilgili Kanun’un 581 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.
[Devamı]
Sayfalar: 123456789