İçeriğe Atla Menüye Atla
RSS

Ticaret Hukuku

Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Yöntemi ile Şirket Borçlarından Ortağın Kişisel Malvarlığı ile Sorumlu Olması 28 Kasım 2017
Tüzel kişilik, sermaye şirketlerinde pay sahiplerinden bağımsız bir varlık olarak hukuki muamelelerin tarafı olabilmesi ve taraf olduğu muamelelerden sermaye ortaklarından (pay sahipleri) bağımsız olarak sorumlu olması anlamına gelir. Şirketin taraf olduğu sözleşmelerden ve işlemlerden, sermaye ortakları değil, şirketin tüzel kişiliği sorumlu olur. Pay sahipleri ise şirketin tüzel kişiliğine karşı sermayeye katıldıkları oranda sorumlu olurlar. Bu durum şirket pay sahiplerinin sınırlı sorumluluğunu oluşturmaktadır.
[Devamı]
İş Bitirme Belgelerinin Başka Bir Şirket Tarafından Kullanımı 25 Eylül 2017
İş bitirme belgeleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (“4734 sayılı Kanun”) uyarınca bir ihaleye katılmak için sunulması gereken zorunlu dokümanlardandır. İhalelerde, kural olarak, iş bitirme belgelerinin, söz konusu iş bitirme belgelerinin sahibi olan şirket haricindeki başvurucular tarafından kullanılması mümkün değildir. Ancak, belirli koşullar altında böyle bir kullanım mümkün olabilmektedir. İşbu makale, iş bitirme belgesinin başka bir şirketçe kullanılabilmesi için varlığı gereken koşullara ilişkindir.
[Devamı]
Startup İlişkisi Kurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 30 Haziran 2017
Teknolojik gelişmeler doğrultusunda, yazılım geliştiriciliği Dünya çapında en hızlı büyüyen iş alanlarından biri hale gelmiştir. Ancak bu alanda başarılı olabilmek, yazılım geliştiriciler ile bu alana yatırım yapmak isteyenler arasında bir işbirliğini gerekli kılmaktadır. Zira yazılım geliştiriciler kendilerini finansal açıdan destekleyecek yatırımcılara ve yatırımcılar da parlak fikirleri olan yazılım geliştiricilere ihtiyaç duymaktadırlar ve bu işbirliği tarafların startup ilişkisi kurmasına yol açmaktadır. Ancak, startup ilişkisinin baştan detaylı bir şekilde düzenlenmemesi halinde tarafların ileride haklarının ihlaline sebep olacak ciddi problemlerle karşılaşma riskleri bulunduğundan, bu ilişkide düzenlenmesi gereken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir....
[Devamı]
Merkezi Yurtdışında Bulunan Şubenin İflası İstenebilir Mi? 20 Haziran 2017
I. Merkezi Yurtdışında Bulunan Şube Tüzel Kişiliği Haiz Midir? Türk Hukukunda, şube olmanın unsurları merkeze bağlı olma, dış ilişkilerde bağımsız olma ve yer ve yönetim ayrılığıdır. Bununla birlikte, merkezi yurtdışında bulunan firmaların Türkiye’de şube açmalarına olanak tanınmıştır.
[Devamı]
Anonim Şirketin Organsız Kalması ya da Ana Sözleşmede Belirtilen Nisabın Altına Düşmesi Durumunda Nasıl Bir Yol İzlenmelidir? 15 Haziran 2017
a. Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası Yönetim kurulu üyesinin istifası, üyenin azledilmesi veya görev süresinin son bulması gibi yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren sebeplerden bir tanesidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (“TTK”) yönetim kurulu üyesinin istifası açıkça düzenlenmemiştir. Ancak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (“TBK”) vekalet sözleşmesinin ilgili hükümlerinden vekilin vekalet sözleşmesini dilediği zaman tek taraflı olarak sona erdirebilmesine ilişkin düzenlemeden yola çıkılarak yönetim kurulu üyesinin istifasının mümkün olduğu kabul edilmektedir.
[Devamı]
Anonim Şirketin Organsız Kalması Halinde Genel Kurul Nasıl Toplanır? 08 Haziran 2017
I. Giriş Genel kurul, anonim şirketlerde yasal olarak bulunması zorunlu olan organlardan birisidir. Anonim şirketlerde genel kurul, pay sahiplerinin katılımıyla oluşan ve yönetim kurulu ile denetçilerin seçimi, azli, ibrası, şirket hesapların tasdiki, kârın dağıtımı, esas sözleşmenin değiştirilmesi, sermayenin artırılması gibi Kanunla sadece kendisine tanınmış olan konularda karar alan organdır. Anonim şirket genel kurulu, kural olarak, olağan (adi) ve olağanüstü (fevkalade) olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantısının her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantısı ise, lüzum görülmesi durumunda her zaman için yapılabilir(TTK, m.409). Ayrıca, koşulların mevcut olması durumunda, azlığın d...
[Devamı]
Çin’den İthal Edilen Güneş Modüllerine İlişkin Antidamping Uygulaması 22 Mayıs 2017
“2017/6 Numaralı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” (“Tebliğ”) 30025 sayılı ve 1 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ’e göre, Çin’den ithal edilen güneş panellerine aşağıda belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanacaktır.
[Devamı]
Yeni TİTRK Hükümleri Çerçevesinde Kabul Edilen Önemli Değişiklikler 02 Mayıs 2017
Ticari işletme rehinini düzenleyen 1447 sayılı Ticari İşletme Rehini Kanunu (“TİRK”) 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılarak, 20.10.2016 tarihinde kabul edilen ve 28.10.2016 tarihinde 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İşlemlerde Taşınır Rehini Kanunu’nun (“TİTRK”) 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda ticari işletme rehini kurumunda önemli değişiklikler kabul edilmiştir.
[Devamı]
Birinci Temettünün Dağıtılmaması Durumunda Genel Kurul Kararının Butlanı Söz Konusu Olur Mu? 12 Ekim 2016
I. Kar Payı Nedir? Hangi Koşullarda Dağıtılır? Kar payı, anonim ortaklıklarda pay sahibinin mal varlıksal haklarındandır. Kar payının dağıtılması kararı şirket genel kurulunca verilir. Ancak genel kurulun bu kararı verebilmesi için öncelikle birtakım şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Nitekim net dönem karının tamamı kar payı olarak dağıtılamaz[1]. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca, yıllık bilançoya göre kar sağlamış bir şirketin genel kurul kararınca kar payı dağıtımına karar verebilmesi için öncelikle aşağıda açıklanacak olan şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
[Devamı]
Kambiyo Hukukunda Kefalet 05 Ekim 2016
I.GİRİŞ Kambiyo hukukunda kefalet, yani aval, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 700-702. maddelerinde düzenlenmiştir. Senette imzası bulunanlara karşı mali açıdan bir güvensizlik söz konusu olduğunda, senedi devralacak kişiler ek bir teminat isterler, teminatlar ayni veya şahsi olabilir. İşte aval, kambiyo hukukuna ilişkin şahsi bir teminat niteliğindedir. Avalin poliçe ve bonoda kullanılması mümkün olmakla birlikte, poliçeye nazaran bonoda daha çok kullanılmaktadır, Aval verene ‘avalist’; lehine aval verilene de ‘avalat’ denilmektedir.
[Devamı]
Sayfalar: 123