İçeriğe Atla Menüye Atla
RSS

Borçlar Hukuku

Eser Sözleşmelerinde Ayıp Nedeniyle İş Sahibinin Bedel İndirimi Talebi 13 Aralık 2017
Eser sözleşmelerinde yüklenicinin ifa ettiği eserde ayıp bulunması halinde iş sahibinin seçimlik hakları Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 475. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, eserde ayıp bulunması halinde iş sahibi, sözleşmeden dönebilir, bedelin indirimini talep edebilir veya eserin ücretsiz onarımını isteyebilir. Ancak, iş sahibinin bu seçimlik haklarını kullanabilmesi için öncelikle yerine getirmesi gereken yükümlülükleri bulunmaktadır.
[Devamı]
Ön Ödemeli Satılan Konutların Geç Teslimi 18 Eylül 2017
Ön ödemeli konut satışları, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri başlığı altında Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da ve bu kanuna dayanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bununla beraber, günümüzde yaygın bir satış yolu olmasına rağmen ne Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da ne de Yönetmelik’te ön ödemeli konut satışında satıcının geç teslimine ilişkin bir hüküm bulunmaktadır. Bu nedenle, ön ödemeli konut satışlarında yaşanan en önemli sıkıntılardan biri olan konutun geç teslimine ilişkin olarak, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da hüküm bulunmaması halinde genel hükümlerin uygulanacağına ilişkin hüküm uyarınca genel hükümlerin incelenmesi gerekmektedir....
[Devamı]
Olağanüstü Hal (OHAL) İlan Edilmesi Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilebilir Mi? 13 Haziran 2017
I. Olağanüstü Hal (OHAL) Nedir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın (‘Anayasa’) 119. ve 120. maddelerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu’nun hangi durumlarda olağanüstü hal ilan edebileceği düzenlenmiştir.
[Devamı]
Savunma Sanayii Alanında Offset Yükümlülükleri 24 Mayıs 2017
1. Offset Yükümlülüğü Nedir? Savunma alanında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin tedariki çerçevesinde; ülke sanayi ve hizmet sektörlerinin üretim, olanak ve yeteneklerinin ve/veya uluslararası alandaki pazar paylarının/rekabet gücünün artırılması ve ödemeler dengesinde oluşacak olumsuz etkinin azaltılması için gerçekleştirilecek işlemler offset olarak adlandırılır[1].
[Devamı]
Alacağın İradi Temliki (Devri) Nedir? 23 Eylül 2016
1) Alacağın Temliki (Devri) Nedir Alacağın temliki, Türk Borçlar Kanunu(“Kanun”) madde 183 ve 194 arasında düzenlenmiş, ancak Kanunda tanımı yapılmamıştır. Uygulamada hem devir hem de temlik kelimesi aynı anlamda kullanılır. Alacağın temliki, mevcut bir alacağın alacaklısının değişmesi işlemidir. Kanunun 183’üncü maddesindeki unsurlara göre, alacaklının bir borç ilişkisinden doğan alacağını borçlunun rızasına gerek olmadan bir sözleşmeye dayanarak üçüncü bir kişiye devretmesine alacağın temliki adı verilir.
[Devamı]
Sözleşmelerin İfa İmkânsızlığı 28 Mart 2016
Her sözleşmenin temel amacı kuşkusuz tarafların karşılıklı yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Hukukun genel ilkelerinden olan “pacta sunt servanda” ilkesi anlamında, tarafların aralarındaki sözleşme kapsamında sahip oldukları yükümlülüklerin ifası, sözleşmenin imzalanmasını müteakip değişen koşullardan etkilenmemelidir. Bu nedenle taraflar aralarındaki sözleşmenin hükümlerine aynen uymakla yükümlüdür.
[Devamı]
Terör Mücbir Sebep Hali Olarak Kabul Edilir Mi? 28 Mart 2016
Hukukun genel ilkelerinden olan “pacta sunt servanda” ilkesi anlamında, her sözleşmenin temel amacı kuşkusuz tarafların karşılıklı yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Bununla birlikte taraflar pacta sunt servanda ilkesine rağmen, mücbir sebep gibi bazı hallerin varlığı halinde kendi kontrolleri dışında gelişen bazı durumlar veya şartlar nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirememektedirler.
[Devamı]
Türk Borçlar Hukuku'nda Genel İşlem Şartları 16 Kasım 2015
1) Genel Olarak: Genel İşlem Şartı Nedir? Sözleşme yapma özgürlüğü kapsamında taraflardan birinin hazırladığı ve herhangi bir değişiklik yapılmasına veya sözleşme üzerinde tartışmaya müsaade edilmeksizin karşı tarafın imzasına sunduğu sözleşmeler, tarafların iradelerinin uyuştuğu ve karşı tarafın istemediği takdirde bu sözleşmeyi imzalama zorunluluğunun bulunmadığı gerekçesiyle kural olarak geçerlidir. Ancak kitlelere sunulan bir mal veya hizmet söz konusu olduğunda sözleşmeyi hazırlayanın ve mal ve hizmet sağlayan tarafın devamlı olarak kendi lehine ve karşı taraf aleyhine kanunda genel işlem şartları olarak geçen sayfalarca uzunlukta maktu, tip sözleşmeler düzenlemesiyle kötüye kullanımların meydana gelebileceği açıktır. Zira mal veya hizmet almayı isteyen ve genelde daha zayıf durumda ...
[Devamı]
Yabancı Para İle Borçlanmalarda TBK M. 138 Uyarınca Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması 17 Eylül 2015
Hukukun temel ilkelerinden olan Ahde Vefa ilkesi uyarınca, bir sözleşmenin tarafları edimlerini sözleşmeye uygun şekilde ifa ile yükümlüdür. Fakat kimi zaman, sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan ve taraflarca öngörülemeyen, öngörülmesi de beklenmeyen haller nedeniyle değişen koşullar, tarafların edimleri ve menfaatleri arasında sözleşmenin kurulduğu anda mevcut olan dengeleri bütünüyle değiştirebilmektedir.
[Devamı]
Yüklenicilerin Eski Ve Yeni Türk Borçlar Kanunlarından Ve 4734 Ve 4735 Sayılı Kanunlardan Doğan Sorumluluğu 27 Temmuz 2015
Türk Borçlar Kanununda yapılan son değişikliklerden ötürü, inşaat sözleşmesinin tarafları olan işveren ile altyüklenici arasında, söz konusu sözleşme kapsamında yaptığı işler hususunda altyüklenicinin sorumluluklarının hangi kanundaki sürelere tabi olduğu hususunda bir belirsizlik bulunmaktadır. Bu nedenle, bu makalemizde, Yeni Borçlar Kanunu ile 1 Temmuz 2012 tarihinde mülga olan Eski Borçlar Kanunundaki sorumluluk düzenlemelerine göre, akılda oluşabilecek sorulara cevap vermeyi amaçlamaktayız.
[Devamı]
Sayfalar: 12