İçeriğe Atla Menüye Atla
RSS

İş Hukuku

İş Mahkemeleri Kanunu ve Dava Şartı Olarak Arabuluculuk 31 Ekim 2017
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“Kanun”) 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile 04.02.1950 tarihli ve 7424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan önceki 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
[Devamı]
Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında İşçi Buluşlarına İlişkin Yeni Düzenlemeler 09 Ekim 2017
22.12.2016 tarihinde onaylanan ve 10.01.2017 tarihli 29944 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) ile patent, marka, coğrafi işaret ve tasarımlara ilişkin düzenlemeler, daha önceki farklı Kanun Hükmünde Kararnameler yerine tek bir metinde toplanmıştır. Bu bağlamda SMK patent, marka, coğrafi işaret ve tasarımlara dair hükümleri revize etmiştir.
[Devamı]
İşçinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Halleri Sebebiyle İşverenin İş Akdini Haklı Nedenle Derhal Feshi 17 Temmuz 2017
Bilindiği üzere, haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek tarafa belirli veya belirsiz süreli iş akdini derhal feshetme yetkisi veren bir bozucu yenilik doğuran haktır. Sürekli borç ilişkisi yaratan iş akdinde ortaya çıkan bir durum nedeniyle taraflardan biri için bu ilişkiye devam çekilmez hale gelmişse bu durumda ilgili tarafın iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceği kabul edilmiştir. Bu anlamda, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceği haller 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 24. Maddesinde, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebileceği haller ise İş Kanunu’nun 25. Maddesinde düzenlenmiştir.
[Devamı]
İşçi ile İşveren Arasındaki Rekabet Yasağı 19 Eylül 2016
Türk hukukunda rekabet yasağı iş akdinin kurulmasıyla doğar ancak iş akdi sona erdikten sonra da devam eder. Her ne kadar rekabet yasağı iş akdinin kurulmasıyla doğsa da iş akdi sona ermeden hüküm ve sonuçlarını doğurmaz. İşte iş akdinin sona ermesinden sonra hüküm ifade edecek olan rekabet yasağı, işçi ve işvereni arasındaki iş akdine konulacak ek bir düzenleme ile ya da taraflarca yapılacak ek bir sözleşme (rekabet yasağı sözleşmesi) ile kararlaştırılabilir. İş sözleşmesindeki rekabet yasağına ilişkin düzenlemenin veya rekabet yasağı sözleşmesinin geçerli olması Türk Borçlar Kanunu ile belli koşullara bağlanmıştır. Ayrıca TBK ile Yargıtay İçtihatlarıyla rekabet yasağının kapsamı sınırlandırılmıştır.
[Devamı]
Alt İşveren Asıl İşveren İlişkisinde Muvazaanın Denetlenmesi, Yaptırımı ve Sonuçları Nelerdir? 07 Eylül 2016
I. MUVAZAANIN İDARE TARAFINDAN DENETLENEMESİ Kanunu’nun 3. Maddesinin değişik 2. Fıkrası uyarınca alt işveren, kendi işyerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli belgelerle birlikte, bölge müdürlüğüne bildirim yapmakla yükümlüdür. Bölge müdürlüğünce tescili yapılan bu işyerine ait belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenir. Muvazaanın incelenmesinde göz önünde bulundurulacak olan hususlar Yönetmelik’in 12. Maddesinde şu şekilde hüküm altına alınmıştır:
[Devamı]
Hangi Durumlarda Asıl İşveren ve Alt İşveren İlişkisinde Muvazaanın Varlığı Kabul Edilir? 05 Eylül 2016
I. GENEL OLARAK Alt işverenlik ilişkisinde muvazaalı işlemler nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklardaki artış sebebiyle, Yargıtay’ın tesis ettiği hükümler de dikkate alınmak suretiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nda (“Kanun”) bu konuya ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.
[Devamı]
Asıl İşveren ve Alt İşveren Birlikte Sorumluluğu 01 Eylül 2016
İş Kanun’un("Kanun") 2. Maddesinin 7. Fıkrasına göre “Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanun’dan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu olur.” Yasa koyucu, alt işverenlik ilişkisini işçi yararını gözeterek ele almış olup, işçinin ücret veya diğer haklarını asıl işverene göre mali açıdan daha küçük ölçekli olan alt işverenden alamaması durumuna karşı asıl işvereni sorumlu tutarak işçileri korumayı amaçlamıştır.
[Devamı]
Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Nedir? 29 Ağustos 2016
İş Kanunu’nun(“Kanun”) 2. Maddesinin 6. Fıkrasında asıl işveren - alt işveren ilişkisi tanımlanarak, bu ilişkinin kurulabilmesi için gereken koşullar düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükmüne göre, “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanun’dan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ...
[Devamı]
Olağanüstü Hal Durumunda İşçi İşten Çıkarılabilecek Mi? 22 Ağustos 2016
TBMM’nin 20.07.2016 tarihinde aldığı, 1116 sayılı karar ile 21.07.2016 tarihinden itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal(“OHAL”) ilan edilmiştir. 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ile Anayasa'nın 120. maddesine göre alınan olağanüstü hal kararının uygulaması düzenlenmiştir. 2935 sayılı Kanun’un 11.maddesinde;
[Devamı]
İşveren Vekili 08 Ağustos 2016
4857 sayılı İş Kanununda iş ilişkisinin tarafları olan işçi, işveren kavramlarının yanı sıra “işveren vekili” kavramına yer verilmiştir. İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde işveren vekili, “işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimse” olarak tanımlanmıştır.
[Devamı]
Sayfalar: 12