İçeriğe Atla Menüye Atla
RSS

Yabancılar Hukuku

Hakem Kararlarının Milliyeti 04 Temmuz 2017
Yabancılık unsuru taşıyan hakem kararlarının Türkiye’de sonuç doğurabilmesi için, hakem kararının icra edilebilirlik vasfının bulunup bulunmamasına göre söz konusu hakem kararının tanınması veya tenfiz edilmesi için ayrı birer dava açılması gerekmektedir. Bununla beraber, yabancılık unsuru taşımayan hakem kararlarının Türkiye’de sonuç doğurması için Türk mahkemelerinden herhangi bir icra edilebilirlik belgesi alınması gerekmemektedir. Diğer bir ifade ile yerli hakem kararları Türkiye’de verildikleri anda icra edilebilir hale gelmektedir. Bu ayırım nedeniyle, hangi hakem kararlarının yabancılık unsuru taşıyıp taşımadığının tespiti önem taşımaktadır.
[Devamı]
İstanbul Tahkim Merkezi ve Tahkim Kuralları 12 Nisan 2017
İstanbul Tahkim Merkezi (“ISTAC”), gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi için tahkim ve arabuluculuk hizmeti sunmak üzere 20.11.2014 tarihli ve 6570 sayılı Kanun ile kurulan, bağımsız, tarafsız ve özerk bir kurumdur. ISTAC, herhangi bir üyelik şartı aramaksızın uyuşmazlık çözümü konusunda tüm taraflara hizmet vermektedir.
[Devamı]
Yabancı Yatırımcının Türk Vatandaşlığını Kazanma Şartları Nelerdir? 17 Mart 2017
11.02.2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesi 12.01.2017 tarihli 2016/9601 sayılı Karar ile değişmiştir. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu Karar’a göre; Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. Maddesinin 2. Fıkrasına eklenen koşulların gerçekleşmesi halinde yabancı yatırımcılara Türk Vatandaşlığını alma hakkı tanınmıştır. Yapılan değişiklikle beraber yabancı yatırımcının Türk vatandaşlığını daha kolay şekilde kazanmasına imkân tanınmıştır.
[Devamı]
Ara Karar Niteliğindeki Yabancı Hakem Kararları Türkiye’de Tenfiz Edilebilir mi? 10 Kasım 2016
Milletlerin egemenliğine ve yargı yetkisine başka bir ülkenin müdahalede bulunamamasının sonucu olarak; bir mahkeme tarafından verilmiş olan karar sadece o ülke sınırları içerisinde hüküm ve sonuç doğurmaktadır. Ancak; başka bir devletin yargı organı tarafından verilmiş olan bir mahkeme kararı, mevzuatlarında yer alan belli koşulların gerçekleşmesi durumunda, kendi ülkelerinde uygulanabilir nitelikte olacaktır.
[Devamı]
Türkiye’de Dava Açan Yabancılar Teminat Göstermekle Yükümlü Müdür? 09 Eylül 2016
I. Teminat Nedir? Teminat, açılacak dava sonunda davalının ortaya çıkabilecek zararlarını karşılamak amacıyla davacının göstermekle yükümlü olduğu bir güvencedir. Teminat, Türk Hukukunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) olmak üzere iki farklı yerde düzenlenmiştir.
[Devamı]
İran'da Nasıl Yatırım Yapılır Şube Açılır? 25 Ağustos 2016
İran İslam Cumhuriyeti’nde İslam devrimi sonrasında ülkedeki tüm bankalar ve şirketler devletleştirilmiş ve yabancı sermaye yasaklanmıştır. Buna bağlı olarak İran’da yabancı yatırımın önü kapanmıştır. Ancak Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ile yabancı sermayenin İran’a girişinin önü açılmış ve yabancı şirketlerin İran’da yatırım yapması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hukuk sisteminde çeşitli düzenlemelere gidilmiştir.
[Devamı]
Yabancı Uyruklu Miras Bırakanın Türkiye'deki Taşınmazlarının İktisap Edilmesi ve Mirasçılık Belgesi Alınması 30 Ekim 2015
Makalemizin konusu özetle, T.C. vatandaşı olmayıp da vefatının ardından Türkiye’de bulunan taşınmaz mallarının ne şekilde iktisap edileceği, ilgili kişi tarafından bırakılan vasiyetnamenin tanınmasının mümkün olup olmadığı, mirasçılık belgesinin alınmasının gerekip gerekmediğinin kanunlar ve Yargıtay kararları ışığında değerlendirilmesine ilişkindir.
[Devamı]
Gayrimenkul Yatırım Fonu Ve Yabancıların Gayrimenkul Yatırım Fonu Kapsamındaki Avantajları 05 Ekim 2015
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkardığı 03.01.2014 tarihli 28871 sayılı “GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ” kapsamında gayrimenkul yatırım fonlarının ne anlama geldiği, sistemin ne şekilde işlediği, kimler tarafından kullanılabildiği, fonun kimler tarafından kurulabildiği, yerli ve yabancı yatırımcılara ne gibi avantajlar sağladığı hususlarına ilişkin genel bir değerlendirmedir.
[Devamı]
Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizinde Kamu Düzenine Aykırılık Unsurunun Sınırları 27 Ağustos 2015
Konu: Yabancı Hakem kararlarının tenfizinde kamu düzenine aykırılık hususu Yerel Mahkemelerce ne şekilde incelenmektedir ve bu kapsamda değerlendirilen kamu düzenine aykırılığın sınırları nelerdir? Yargıtay kararları ve Doktrindeki görüşler çerçevesinde yabancı hakem kararlarının tenfizinde kamu düzenine aykırılık kavramını genel itibariyle 4 bölüme ayırabiliriz;
[Devamı]
Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmesi 18 Ağustos 2015
Yabancı Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmelerinin Hukuki Dayanağı Nedir? 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi, 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişmiştir. Buna göre, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır. Bu doğrultuda Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ülkelerin vatandaşları ülkemizden belirli şartlar dâhilinde taşınmaz mal edinebilmektedir. Değişiklikle beraber Kanun, 183 ülke vatandaşına Türkiye’de “mütekabiliyet koşulu aranmaksızın” taşınmaz edinme hakkı tanımıştır. Bu yasal değişikliğin en önemli nedeni; taşınmaz yatırımına ilginin yüksek olmasından dolayı Türkiye’yi yabancı ülke yatırımcılarının edinimlerine açmaktır. Ülkemizde hangi ülke vatandaşlarının taşınmaz ve sınırlı ayni hak edi...
[Devamı]
Sayfalar: 12